Hoppa till sidans innehåll

Stadgar OBMK


STADGAR FÖR Oskarströms BMK, org nr 802455-9034

 

§ 1 Föreningens firma

 

Oskarströms Badmintonklubb (org nr 802455-9034) är en ideell förening.

 

 

§ 2 Föreningens ändamål

 

Föreningen har till ändamål att bedriva en bred badmintonverksamhet för alla åldrar, både för nybörjare, de som vill tävla, elitsatsa samt för motionärer.

 

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att erbjuda träning och möjlighet till tävlingsspel för alla utefter de behov som just då finns i klubben.

 

Föreningen ska, om möjlighet finns, vara representerad med ett serielag i Svenska Badmintonförbundets seriesystem.

 

§ 3 Föreningens säte

 

Föreningen har sitt säte i Oskarström i Halmstads kommun, Hallands län.

 

 

§ 4 Medlemskap

 

Medlem i föreningen kan alla vara som vill vara delaktig i verksamheten på alla plan. Medlemmen ska verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar och policy.

Varje ny medlem skall underteckna avtal enligt PUL.

 

 

§ 5 Medlemsavgifter

 

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

 

 

§ 6 Styrelsen

 

Styrelsen består av ordförande, 6 övriga ledamöter jämte minst 2 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

 

 

§ 7 Styrelsens uppgifter

 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

 

Styrelsen är beslutsför då minst 5 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

 

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig.

 

 

§ 8 Räkenskaper

 

Räkenskapsår är 1 juli till och med 30 juni.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 10 augusti efter avslutat räkenskapsår.

 

 

 

§ 9 Revisorer

 

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast i samband med årsmötet avge sin revisionsberättelse.

 

 

§ 10 Årsmöte

 

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 15/9 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse ska finnas på hemsidan, så att alla medlemmar har möjlighet att se och närvara, senast 21 dagar före ordinarie årsmöte och senast 7 dagar före extra årsmöte.

 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 3. Godkännande av kallelse.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 1. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 3. Fastställande av medlemsavgifter.
 4. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande                           verksamhets-/räkenskapsåret.
 5. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
 6. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år
 7. Val av revisorer
 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 9. Övriga frågor.

 

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

 

 

§ 11 Extra årsmöte

 

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

 

 

§ 12 Rösträtt

 

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan inte utövas genom ombud).

 

 

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

 

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

 

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

 

 

§ 14 Regler för ändring av stadgarna

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.

 

 

§ 15 Utträde

 

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 

 

§ 16 Uteslutning

 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, inte följt föreningens policydokument, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.

 

 

§ 17 Upplösning av föreningen

 

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till förening som bedriver liknande verksamhet. Beslut om detta tas på samma årsmöte som innehåller beslut om föreningens upplösning. 

 

Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skapad

Revisionsnr

Revisionsdatum

2014-10-06

0

 

Uppdaterad: 07 OKT 2014 21:55 Skribent: Dennis Rasmusson

Postadress:
Oskarströms BMK - Badminton
Pernilla Jönsson, Syrénvägen 13
31332 Oskarström

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info